Motocross kleding

Je vindt bij ons unieke motocross shirts en broeken van de beste kwaliteit. Je kunt bij ons ook eenvoudig jouw outfit laten customizen.


Gratis verzending

Op orders boven de €75,-

Advies op maat

Hulp nodig? Laat je door ons adviseren.

Ben je op zoek naar Motocross kleding?

Welkom bij de motocross kleding collectie van Supermotorschool.nl! Ben jij op zoek naar de beste uitrusting voor jouw volgende off-road avontuur? Dan ben je bij ons aan het juiste adres!

Onze collectie bestaat uit een breed scala aan kleding voor iedereen, van beginners tot ervaren rijders. Van crosshelmen tot crossbroeken en van crossshirts tot crosslaarzen, wij hebben het allemaal in huis.

Niet alleen zijn onze producten functioneel en van de hoogste kwaliteit, ze zien er ook nog eens fantastisch uit! Met een assortiment aan designs en kleuren om uit te kiezen, weet je zeker dat je er op en top uitziet op de baan.

Maar we bieden meer dan alleen motocross kleding. 

Bij Supermotorschool.nl vinden wij het belangrijk dat onze klanten tevreden zijn. Daarom bieden wij gratis verzending binnen Nederland en België voor bestellingen boven de €75,- en hanteren wij een retourbeleid van 30 dagen.

Dus waar wacht je nog op? Bestel jouw motocross kleding vandaag nog bij Supermotorschool.nl en ervaar het verschil op de baan!

Best verkochte motocross outfits

Algemene Voorwaarden

1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en
overeenkomsten van koop/verkoop van zaken en/of van opdrachten en
diensten, cursussen, clinics, trainingen, sportieve recreatievormen en
demonstraties van Supermotoschool, verder genoemd SMS. De algemene
voorwaarden worden bij iedere offerte / opdracht meegezonden en worden
op verzoek gratis toegezonden. De algemene voorwaarden zijn ook terug te
vinden op www.supermotoschool.nl;

1.2. De (inkoop)voorwaarden van de opdrachtgever worden door SMS zijn
niet van toepassing tenzij schriftelijk anders is overeengekomen en door SMS
is bevestigd;

1.3. Alle aanbiedingen en offertes van SMS zijn geheel vrijblijvend en zijn 21
dagen geldig. De prijs (in euro’s inclusief BTW) in de offerte omvat alleen de
diensten en voorzieningen die in de offerte staan omschreven;

Artikel 2. Overeenkomst en wijzigingen


2.1. De overeenkomst komt uitsluitend tot stand doordat SMS en de
opdrachtgever de voorwaarden van de overeenkomst schriftelijk hebben
aanvaard en aan de betalingsvoorwaarden is voldaan. Wijzigingen of
aanvullingen op de overeenkomst kunnen alleen schriftelijk worden
overeengekomen;

2.2. De opdrachtgever kan tot 10 dagen voor aanvang verzoeken de
overeenkomst te wijzigen (zoals het verminderen van het aantal deelnemers).
Indien SMS niet in staat is het verzoek te honoreren, zal SMS dat zo spoedig
mogelijk en gemotiveerd aan de opdrachtgever vertellen;


2.3. Een deelnemer die verhinderd is aan de activiteit of evenement deel te
nemen kan zich laten vervangen;

2.4. Op grond van gewichtige omstandigheden is SMS gerechtigd de
aangeboden activiteit / evenement te wijzigen met een andere activiteit /
evenement wat past binnen het afgesproken budget. De opdrachtgever kan het
aangeboden alternatief afwijzen en dient dit zo spoedig mogelijk, doch in ieder
geval vóór de datum waarop de activiteit of het evenement plaatsvindt aan
SMS te melden. De opdrachtgever heeft in dat geval recht op volledige
restitutie van het reeds betaalde (deel van het) bedrag van de overeenkomst;

Artikel 3. Prijzen en betalingsvoorwaarden

3.1. Het staat SMS vrij voor of bij aanvang van de activiteit een waarborgsom
te verlangen van de opdrachtgever, welke bij het einde van de overeenkomst
aan de opdrachtgever worden teruggegeven onder inhouding van al wat SMS
nog van opdrachtgever te vorderen heeft;

3.2. Kosten die niet tot het bedrag van de overeenkomst horen, zoals
consumpties, (verkeers)boetes of schades worden achteraf aan de
opdrachtgever in rekening gebracht;

3.3. Indien meerdere deelnemers aanwezig zijn dan schriftelijk is
overeengekomen heeft SMS het recht de meerdere deelnemers te weigeren en
slechts voor het overeengekomen aantal deelnemers de activiteit / het evenement door te laten gaan voor de
overeengekomen prijs;

3.4. SMS behoudt zich het recht voor tot 14 dagen voor datum van de activiteit
of het evenement het bedrag van de overeenkomst met ten hoogste 15% te
verhogen of te verlagen in verband met wijzigingen in de kosten. Indien de
opdrachtgever de prijswijziging afwijst, heeft SMS de bevoegdheid de
overeenkomst zonder verplichting tot schadevergoeding op te zeggen. De
opdrachtgever heeft recht op teruggave van het reeds betaalde deel van het
bedrag van de overeenkomst en op kwijtschelding van het overige;

3.5. Indien de overeenkomst wordt afgesloten ten behoeve van een groep,
brengt SMS de kosten voor het vooraf opgegeven aantal personen in rekening,
tenzij anders is overeengekomen. Ingeval het aantal personen feitelijk lager is
dan het overeengekomen aantal vindt geen restitutie van een deel van het
bedrag van de overeenkomst plaats. Indien het aantal personen dat feitelijk
deelneemt aan een activiteit of evenement hoger is dan het overeengekomen
aantal zullen de kosten vanwege de extra deelnemers naar rato worden
doorberekend;

3.6. Volledige betaling van het factuurbedrag dient plaats te vinden 21 dagen
na factuurdatum. Indien de overeenkomst tot stand is gekomen binnen 21
dagen voor aanvang van de activiteit of het evenement, dan dient volledige
betaling van het factuurbedrag voor aanvang van de activiteit plaats te vinden;

3.7. De opdrachtgever die niet tijdig betaalt, is alsdan een rente van 1% per
maand verschuldigd aan SMS over het overeen gekomen factuurbedrag plus
kosten, gerekend vanaf de eerste dag van verzuim waarbij een gedeelte van de
maand voor een volledige maand wordt gerekend;

3.8. In geval van een gezamenlijke opdracht is iedere opdrachtgever
individueel hoofdelijk aansprakelijk voor betaling van het hele factuurbedrag
(artikel 7:407 lid 1 BW);

3.9. Alle door SMS gemaakte buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten in het
kader van een geschil met opdrachtgever, zowel eisende als verwerende,
komen voor rekening van opdrachtgever;

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

4.1. SMS neemt bij de uitvoering een inspanningsverplichting op zich en kan
niet instaan voor het bereiken van een beoogd resultaat of rechtsgevolg, maar
zal zich naar beste vermogen inspannen (inspanningsverbintenis;

4.2. SMS heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door
derden;

4.3. De activiteiten van SMS vangen in principe ook bij slecht weer aan, tenzij
hierover vooraf schriftelijk andere afspraken zijn gemaakt of de veiligheid van
de deelnemer(s) in gevaar komt. SMS zal zich bij slecht weer inspannen het
programma dusdanig aan te passen dat de hinder voor opdrachtgever zoveel
mogelijk wordt beperkt;

Artikel 5. Verplichtingen van de voordrachtgever en de deelnemer

5.1. De opdrachtgever is verplicht vóór de totstandkoming van de
overeenkomst alle persoonlijke omstandigheden van zichzelf en degenen
namens of voor wie hij de overeenkomst aangaat, daaronder mede begrepen
medische of conditionele bijzonderheden;

5.2. De deelnemer wordt geacht voor aanvang van de activiteit of het
evenement een adequate ongevallen en/of aansprakelijkheidsverzekering af
te sluiten;

5.3. De opdrachtgever verplicht zich, voor aanvang van de activiteit tot het
ondertekenen en accepteren van de Aansprakelijkheids- en de
Gezondheidsverklaring;

5.4. Deelnemers zijn verplicht een geldig identificatiebewijs te tonen;

5.5. De deelnemer is verplicht het ter beschikking gestelde materiaal en
faciliteiten te gebruiken op een wijze waartoe het krachtens zijn aard en de
overeenkomst is bestemd. De deelnemer mag geen wijzigingen in het
materiaal aanbrengen of aan derden in gebruik geven zonder toestemming
van SMS. De deelnemer zal het ter beschikking gestelde materiaal aan het
einde van de activiteit overdragen aan SMS in dezelfde staat als waarin de
deelnemer het heeft ontvangen. SMS is gerechtigd zo nodig extra kosten voor
schoonmaak, vervoer, berging en aangifte aan de opdrachtgever in rekening te
brengen;

5.6. Indien een deelnemer de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt dient de
deelnemer SMS in het bezit te stellen van een verklaring van geen bezwaar die
is ondertekend door een wettelijke vertegenwoordiger;

5.7. Iedere deelnemer is en blijft zelf verantwoordelijk voor de inschatting of
hij/zij in voldoende staat is aan een activiteit of evenement deel te nemen;

Artikel 6. Annuleren, in de plaatstelling en No Show

6.1. De opdrachtgever kan de overeenkomst alleen schriftelijk annuleren
onder de navolgende voorwaarden;
– Bij annulering tot 90 dagen voor de datum van de activiteit en het
evenement wordt door SMS € 35,00 administratiekosten per deelnemer in
rekening gebracht;
– Bij annulering van 90 dagen tot 40 dagen voor de datum van de activiteit of
het evenement wordt door SMS 50% van het bedrag uit de overeenkomst aan
de opdrachtgever in rekening gebracht;
– Bij annulering van 40 dagen tot 21 dagen voor de datum van de activiteit of
het evenement wordt door SMS 90% van het bedrag uit de overeenkomst aan
de opdrachtgever in rekening gebracht;
– Bij annulering vanaf 21 dagen voor de datum van de activiteit of het
evenement wordt door SMS 100% van het bedrag uit de overeenkomst aan de
opdrachtgever in rekening gebracht;
– In het geval dat de deelnemers zonder te annuleren niet aanwezig zijn bij de
aanvang van de activiteit of het evenement (NO SHOW) blijft de opdrachtgever
100% van het bedrag van de overeenkomst verschuldigd;

6.2. Indien een deelnemer verhinderd is, kan hij een ander (vriend, familielid,
collega, kennis) onder dezelfde inschrijving en voorwaarden aan de activiteit
of het evenement laten deelnemen. (In de plaatsstelling). In dit geval regelen
jullie zelf onderling de kosten. De oorspronkelijke opdrachtgever blijft te allen
tijde hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de (betalings-)
verplichtingen jegens SMS;

6.3 Indien een deelnemer verhinderd is, kan SMS in overleg zijn of haar plaats
opnieuw beschikbaar stellen voor een nieuwe aanmelding. Als de plaats voor
aanvang van de activiteit of het evenement door een andere wordt bezet via
een aanmelding op de site, kan de oorspronkelijke inschrijving worden verzet
naar een andere gewenste datum. De inschrijving blijft dus geldig en het geld
zal niet worden geretourneerd, omdat de inschrijving wordt verplaatst naar
een andere datum. In dit geval zal SMS € 25,- administratie kosten in rekening
brengen.

Artikel 7. Opschorting en ontbinding

7.1. SMS is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder
rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk te ontbinden of de uitvoering
op te schorten, zulks onverminderd de haar overigens toekomende rechten
(op nakoming en/of schadevergoeding), indien:
– opdrachtgever in strijd handelt met enige bepaling van de overeenkomst
tussen partijen;
– er sprake is van faillissement, (voorlopige) surseance van betaling, onder
curatele stelling, schuldsanering of stillegging, liquidatie of gehele of
gedeeltelijke overdracht van het bedrijf of overlijden;
– het bedrijf van opdrachtgever wordt stilgelegd of geliquideerd;
– een onderhands akkoord wordt aangeboden of op enig
vermogensbestanddeel van opdrachtgever beslag wordt gelegd;

7.2. Voorts is SMS bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich
omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de
overeenkomst onmogelijk – of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid
– niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins
omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde
instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden
verwacht;

Artikel 8. Overmacht

8.1. Ingeval van overmacht is SMS gerechtigd om zonder gerechtelijke
tussenkomst, hetzij de uitvoering van de overeenkomst op de schorten zolang
de omstandigheden die de overmacht opleveren voortduren, hetzij de
overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder tot enige
schadevergoeding, boete of restitutie van betaalde declaraties gehouden te
zijn;

8.2. Onder “overmacht” aan de zijde van SMS wordt verstaan: elke abnormale
en onvoorziene omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene
die zich erop beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle
voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.
Zoals omstandigheden waarmee SMS tijdens het aangaan van de
overeenkomst geen rekening kon houden en/of ten gevolge waarvan een
normale uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijze niet door de
opdrachtgever kan worden verlangd, zoals onder andere, doch niet
uitsluitend: ziekte bij SMS, het niet beschikken over voldoende gegevens van
of het verstrekken van onjuiste gegevens door de opdrachtgever, dan wel het
ontbreken van medewerking door de opdrachtgever, alsmede brand,
overstromingen, staking, onlusten, stremmingen in het vervoer, mobilisatie,
oorlog, epidemieën en pandemieën, sluiting van het circuit, machinebreuk, het
niet leveren van voorzieningen door openbare nutsbedrijven en alle andere
omstandigheden, die de uitvoering van de opdracht vertragen of onmogelijk
maken;

8.3. SMS kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt haar
verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer
duurt dan vierentwintig maanden, mag de opdrachtgever de overeenkomst
ontbinden;

Artikel 9. Reclameren

9.1. Indien door de opdrachtgever wordt geconstateerd dat de uitvoering van
de werkzaamheden in belangrijke mate in negatieve zin afwijkt van wat
overeengekomen is, dan dient de opdrachtgever SMS binnen 8 dagen na
ontvangst van de betreffende werkzaamheden te worden gemeld aan SMS. Na
het verstrijken van deze termijn worden reclames niet meer in behandeling
genomen alsmede ook in die situaties waarin de opdrachtgever SMS
onvoldoende medewerking verleent ter zake een onderzoek naar de
gegrondheid van de klacht;

9.2. De klacht dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de
tekortkoming te bevatten, zodat SMS in staat is adequaat te reageren. SMS zal
opdrachtgever binnen 18 werkdagen na de ontvangst van de klacht schriftelijk
op de hoogte brengen van de gegronde, dan wel ongegronde bevinding;

9.3. Bedoelde schriftelijke in kennisstelling bevat tenminste:
– een nauwkeurige omschrijving van tijdstip, ruimte, aard en ernst van de
geconstateerde afwijking;
– een redelijke termijn waarbinnen SMS de geconstateerde afwijking dient te
herstellen;

9.4. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de
betalingsverplichting niet op;

Artikel 10. Aansprakelijkheid (SMS)

10.1. SMS is niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van enige
tekortkoming in de nakoming van haar verbintenis(sen) jegens opdrachtgever
tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid. De nakoming van de
verplichtingen uit garantie/reclame zoals omschreven in artikel 8 hiervoor
geldt als enige en algehele schadevergoeding. Elke andere vordering tot
schadevergoeding, uit welken hoofde dan ook, is uitgesloten;

10.2. SMS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor, door of namens haar
verstrekte adviezen;

10.3. De aansprakelijkheid van SMS voor een beroepsfout waardoor de
opdrachtgever (directe) schade lijdt is beperkt tot maximaal het bedrag dat de
door de assuradeur van SMS in het voorkomende geval wordt uitgekeerd.
Indien de verzekeraar van SMS om enige reden niet tot uitkering overgaat, dan
wel de schade niet door de verzekering gedekt is, is de aansprakelijkheid
beperkt tot maximaal het factuurbedrag. Voldoening aan deze bepaling geldt
als enige en volledige schadevergoeding;

10.4. Opdrachtgever dient SMS altijd in de gelegenheid te stellen een klacht af
te wikkelen anders vervalt de aansprakelijkheidstelling en daarmee de
schadeloosstelling;

10.5. Deelname aan de activiteiten of evenementen geschiedt voor eigen risico
van de opdrachtgever en deelnemer. SMS is niet aansprakelijk voor enige
vorm van schade, waaronder gevolgschade, die de opdrachtgever of
deelnemer lijden als gevolg van ongevallen die tijdens deelname aan
activiteiten of evenement gebeuren, tenzij en voor zover uitsluiting van
aansprakelijkheid wettelijk niet geoorloofd mocht zijn.

10.6. SMS is nimmer aansprakelijk voor schade die het gevolg is van:
– omstandigheden die toe te rekenen zijn aan opdrachtgever, zoals het niet
hebben van noodzakelijke documenten, het veroorzaken van
verkeersovertredingen of andere overtredingen van wetten en voorschriften,
een ontoereikende gezondheid of conditie, een ontoereikende persoonlijke
uitrusting, onjuist handelen of niet-handelen, overschatten van de eigen
vermogens of het negeren van instructies of aanbevelingen of het niet houden
aan veiligheidsvoorschriften;
– het rijden onder invloed van medicijnen welke het reactie vermogen
(kunnen)beïnvloeden, drank en/of soft/hard drugs.

10.7. SMS is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade;

10.8. SMS is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade,
daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en
schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie;

10.9. SMS is nimmer verantwoordelijk c.q. aansprakelijk voor vermissingen,
diefstal en beschadigingen, zowel direct als indirect, van of aan persoonlijke
eigendommen van opdrachtgever of deelnemers. Dit geldt tevens bij afgifte
van goederen aan personeel van SMS, bijvoorbeeld bij de catering;

Artikel 11. Algemene huisregels

11.1. De opdrachtgever dient zich te houden aan de algemene regels en
huisregels die gelden op het terrein waarop de activiteit of het evenement
plaatsvindt. SMS zal voorafgaand aan de activiteit of het evenement de regels
die gelden op het terrein kenbaar maken aan de opdrachtgever of deelnemer;

11.2. De opdrachtgever of deelnemer is verplicht zich te houden aan de
vergunningsvoorschriften inzake de hinder- en milieuwetgeving, zoals deze
gelden op het terrein waarop de activiteit of het evenement plaatsvinden;

11.3. In geval van bespreking van een groepsarrangement wordt de
contractspartij van SMS verantwoordelijk gehouden voor gedragingen van alle
deelnemers aan het geboekte arrangement;

Artikel 12. Verwerking persoonsgegevens en privacybeleid

12.1. SMS ontvangt en verwerkt persoonsgegevens conform de instructies van
en onder de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever;

12.2. Technische en organisatorische maatregelen zijn getroffen om de
persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van
onrechtmatige verwerking, daarbij rekening houdend met de stand van de
techniek en de aard van de verwerking;

12.3. SMS bewaart persoonsgegevens uitsluitend zo lang deze nodig zijn voor
de doelen waarvoor ze zijn verzameld of worden gebruikt en/of zolang dit
wettelijk is vereist. Indien het account van de opdrachtgever gedurende 18
maanden Algemene voorwaarden Supermotoschool pagina 4 van 4
niet wordt gebruikt, wordt deze gemarkeerd als ‘inactief’. In dat geval wordt
niet langer actief gebruik van accountinformatie bijvoorbeeld om over
producten en diensten te informeren;

12.4. SMS verleent medewerking aan de opdrachtgever of derden wanneer
deze een verzoek indient ter uitoefening van zijn of haar rechten zoals, maar
niet beperkt tot, het recht op inzage, verbetering, verwijdering doch zulks met
uitzondering van de informatie die SMS wettelijk verplicht is te bewaren. SMS
is bijvoorbeeld wettelijk verplicht gegevens zoals kopieën van facturen
gedurende zeven jaar te bewaren;

12.5. Een data lek (een kwijtgeraakte USB-stick met persoonsgegevens, een
gestolen laptop of een inbraak in een databestand, enz.) welke leidt tot de
aanzienlijke kans op ernstige nadelige gevolgen dan wel ernstige nadelige
gevolgen heeft voor de bescherming van persoonsgegevens wordt gemeld bij
het meldloket datalekken Autoriteit Persoonsgegevens;

12.6. SMS behoudt zich het recht voor om fotografische of andere opnamen die
tijdens de activiteit of het evenement zijn gemaakt, te gebruiken voor
promotiedoeleinden. Bezwaar hiertegen moet binnen 14 dagen nadien
schriftelijk door de opdrachtgever bij SMS worden ingediend;

Artikel 13. Partiële nietigheid

13.11 Indien één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden niet of
niet geheel rechtsgeldig zijn, blijven de overige bepalingen volledig in stand. In
plaats van de ongeldige bepalingen geldt een passende regeling, die de
bedoeling van partijen en het door hen nagestreefde economisch resultaat op
juridisch effectieve wijze zo dicht mogelijk benadert;

Artikel 14. Plaats van nakoming, toepasselijk recht, bevoegd rechter

14.1. De vestigingsplaats van SMS is de plaats waar opdrachtgever aan zijn
verplichtingen jegens SMS moet voldoen, tenzij dwingende bepalingen zich
daartegen verzetten;

14.2. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van SMS is uitsluitend het
Nederlandse recht van toepassing;

14.3. Alle geschillen, die ontstaan naar aanleiding van de tussen opdrachtgever
en SMS gesloten overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten, die
daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de daartoe
bevoegde rechter;

14.4. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene
voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend;

14.5. Deze voorwaarden zijn in februari 2019 gedeponeerd bij de Kamer van
Koophandel voor Brabant;

Insert Pricing Table